TERRATECH AS Salgs og leveringsbetingelser

1. AVTALE. Disse avtalebetingelsene utgjør hele avtalen mellom  TERRATECH AS  («TERRATECH «) og kjøper av TERRATECH`s produkter  ( «KJØPER»). De erstatter alle andre uttalelser, erklæringer og overenskomster som partene eller deres representanter måtte ha inngått, inkludert, men ikke begrenset til, bestemmelser i kjøperens bestilling til TERRATECH med motsatt eller forskjellig ordlyd. Ved å bestille hos TERRATECH går kjøperen inn under og godtar disse betingelsene. Ingen endring eller tilføyelse til denne avtalen er bindende for TERRATECH  dersom dette ikke uttrykkelig er fastsatt i skriftlig form og undertegnet av TERRATECH.  (Unntak gjelder hvis levering av varene forestås av 3. part, f.eks. elektrogrossist.  Da gjelder 3. parts salgs- og leveringsbetingelser. )

2. TILBUD. Skiftlige tilbud fra TERRATECH utløper automatisk 30 dager etter tilbudsdatoen og kan avsluttes ved notis fra TERRATECH innen denne fristen. TERRATECH er ikke ansvarlig for noen form for muntlig tilbud eller muntlig avtale, bortsett fra dersom et slikt tilbud eller en slik avtale bekreftes skriftlig av TERRATECH innen en frist på 10 dager. Kjøperens bestilling skal anses som et kontrakttilbud underlagt TERRATECHs betingelser. Hvis TERRATECH  godtar en slik bestilling skriftlig med en ordrebekreftelse, er avtalen inngått med hensyn til pris og alle andre betingelser fastsatt i ordrebekreftelsen. Andre betingelser eller betingelser med forskjellig ordlyd i kjøperens bestilling eller i andre meddelelser har ikke bindende virkning for TERRATECH, unntatt dersom TERRATECH og kjøperen har avtalt slike betingelser skriftlig.

3. INSTRUKSJONER PER TELEFON ELLER TELEFAKS. TERRATECH fraskriver seg ethvert ansvar for feil eller misoppfatninger, uansett om de skyldes forsømmelighet fra TERRATECHs side eller ei, når det gjelder samsvar med ordrer eller instruksjoner som er gitt TERRATECH per telefon eller telefaks, og kjøperen skal ikke holde TERRATECH ansvarlig i slike tilfeller. Dette gjelder også dersom ordrene eller instruksjonene er gitt til en tredjepart for videreformidling til TERRATECH.

4. ENDRING AV BESTILT ANTALL. Bestillinger av mengder som er mindre enn standardmengder i kartong eller pakning, kan økes til minste standard salgforpakning. Minste standard salgsforpakning er angitt i produktbeskrivelsen på terratech.no

5. PRISER; FEIL.  Dersom det motsatte ikke er fastsatt skriftlig av TERRATECH er alle priser i TERRATECHs prisliste, alle tilbud, ordrebekreftelser osv. eksklusive MVA, EXWorks og er underlagt varslede endringer på et hvilket som helst tidspunkt før produktene er avsendt. Priser i TERRATECH’s prisliste e.l. er kun til etterretning, og utgjør verken offisielt tilbud eller pristilbud. TERRATECH forbeholder seg retten til å korrigere feil i spesifikasjoner eller priser knyttet til skrivefeil, administrative eller tekniske feil eller grunnet ufullstendig eller unøyaktig informasjon fra kjøperen.

6. AVGIFTER. Kjøperen er ansvarlig for alle omsetnings- og bruksavgifter og andre avgifter, toll o.l., som gjelder for salget eller anvendelsen av et produkt eller leveringen av en tjeneste, og kjøperen skal holde TERRATECH skadesløs for enhver forpliktelse i forbindelse med dette

7. BETALINGSBETINGELSER.Betalingsfristen er 20 dager etter fakturadatoen, dersom ikke annen betalingsfrist er fastsatt og avtalt skriftlig. Manglende betaling innen denne fristen vil automatisk anses som en feil fra kjøperens side og gir TERRATECH rett til å pålegge kjøperen rente på utestående beløp på 1,5% pr. måned eller det maksimale rentebeløpet som er fastsatt ved lov – den høyeste av disse rentene vil bli anvendt. Kjøperen skal i tillegg dekke TERRATECHs inkassoutgifter, både av juridisk og ikke-juridisk art. Hver betaling anses for å være oppgjør for beløpet som skyldes, etter følgende prioritetsrekkefølge: 1. kostnader, 2. renter og 3. utestående regninger etter ansiennitetsprinsippet, uansett hvilke andre instruksjoner som måtte gis av kjøperen. Samtlige betalinger skal være uten fratrekk eller motregninger (bortsett fra dersom TERRATECH gir skriftlig samtykke til dette) via og til adressen spesifisert av TERRATECH.

TERRATECH forbeholder seg retten til når som helst å forlange ekstra garanti fra kjøperens side, før eller etter kontraktsinngåelsen. Hvis kjøperen unnlater å forevise ønsket garanti, har TERRATECH rett til å oppheve utførelsen av eller oppløse kontrakten uten andre forpliktelser.

Ved handel på terratech.no der det benyttes DIBS betalingsløsning er handelen underlagt DIBSs egne handelsbestemmelser, forutsetninger for leveranse og betalingsbetingelser mv.

8. FORSENDELSE, TAP OG SKADE.

Kjøperen godtar at leveringsdatoen som er angitt av TERRATECH, kun er et forhåndsanslag og at TERRATECH ikke er ansvarlig for manglende levering på slike datoer. TERRATECH forbeholder seg retten til å levere i flere etapper. Ved etappevis leveranse gjelder TERRATECHs betalingsbetingelser hver vare levert separat. Forsinket levering av en av varene gir ikke kjøperen rett til å annullere andre etapper.

Fare for tap av eller skade på produktene går over til kjøperens ansvarsområde når kjøperen har godtatt levering fra TERRATECHs lager eller ved levering til en speditør som TERRATECH selv har valgt. Tydelige mangler, visuell skade på vare eller mulig skjult skade må noteres på adressatens og speditørens leveringsslipp. TERRATECH kan bare holdes ansvarlig for slike forhold dersom TERRATECH og speditørens lokale kontor opplyses om dette innen 5 dager etter leveringsdatoen.

Fare for tap av eller skade på produktene går over til kjøperens ansvarsområde når kjøperen har godtatt levering fra TERRATECHs lager eller ved levering til en speditør som TERRATECH selv har valgt. Tydelige mangler, visuell skade på vare eller mulig skjult skade må noteres på adressatens og speditørens leveringsslipp. TERRATECH kan bare holdes ansvarlig for slike forhold dersom TERRATECH og speditørens lokale kontor opplyses om dette innen 5 dager etter leveringsdatoen.

9. AVVIK. Dersom det motsatte ikke er skriftlig fastsatt, er samtlige produktdimensjoner omtrentlige. Derfor skal kjøperen ta hensyn til rimelige produktavvik og standardene som vanligvis anvendes av TERRATECH.

10. SPESIELLE ELLER ENDREDE PRODUKTER. TERRATECH har ingen forpliktelse til å lagre eller yte reservedeler eller -produkter. TERRATECH kan når som helst endre eller avslutte ethvert produkt eller enhver produktlinje uten andre forpliktelser, bortsett fra tilbakebetaling av eventuelle betalinger for slike produkter som er bestilt, men ikke levert.

11. EIENDOMSFORBEHOLD. Uten å oppheve bestemmelsen i klausul 8 om overdragelse av risiko, vil selskapet TERRATECH  AS beholde eiendomsretten til alle produkter det har levert, til kjøperen har gitt TERRATECH fullt oppgjør. Dette som garanti for betaling av alle fordringer uten unntak. Kjøperen skal forsikre alle produkter som leveres av TERRATECH mot tap, tyveri og skade, og lagre disse produktene på en slik måte at de er klart identifisert som TERRATECHs eiendom. Kjøperen har tillatelse til å selge produktene etter vanlig forretningspraksis. Men hvis kjøperen ikke har betalt alle beløp som skyldes TERRATECH, har ikke kjøperen rett til å belåne eller sette pant i produktene som er levert, eller låne eller leie dem ut eller ta dem ut av forretningen påannen måte. Hvis kjøperen ikke betaler en fordring eller dersom TERRATECH har gode grunner til å anse at kjøperen kan komme til å forsømme betalingen, har TERRATECH rett til å ta tilbake sine varer, uansett hvor de måtte være, på kjøperens bekostning. Dette skal ikke anses som en handling som opphever avtalen. Kjøperen er forpliktet til å informere TERRATECH øyeblikkelig dersom tredjeparter tar beslag i produktene.

12. GARANTI. Det garanteres at TERRATECHs produkter er uten defekter eller utførelsesfeil på forsendelsestidspunktet. INGEN ANNEN GARANTI, EKSPLISITT ELLER IMPLISITT (INKLUDERT ENHVER GARANTI FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL), YTES I FORBINDELSE MED SALG ELLER BRUK AV ANDRE TERRATECH-PRODUKTER. Klager på feil, manglende deler, defekter eller manglende samsvar som kan påvises ved inspeksjon, må fremsettes skriftlig innen 5 dager etter at kjøperen har mottatt produktene. Alle andre krav må innsendes skriftlig til TERRATECH innen 6 måneder fra forsendelses- eller transportdatoen. Produkter som hevdes å være ikke-samsvarende eller defekte, må returneres øyeblikkelig til TERRATECH for inspeksjon, etter TERRATECHs forutgående skriftlige samtykke, i henhold til klausul 15 nedenfor. Krav som ikke er fremsatt som angitt ovenfor eller i rett tid, vil bli avvist. TERRATECH skal ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig dersom produktene ikke er blitt lagret eller brukt i overensstemmelse med spesifikasjonene og anbefalte prosedyrer. Selskapet TERRATECH AS vil etter eget skjønn enten reparere eller skifte ut ikke-samsvarende eller defekte produkter som det er ansvarlig for eller refundere kjøperen det tilsvarende beløpet. DET FORUTGÅENDE UTGJØR KJØPERENS ENESTE KRAV PÅ ERSTATNING FOR BRUDD PÅ TERRATECHs GARANTI ELLER FOR ANDRE KRAV, UANSETT OM DET STÅR I KONTRAKTEN ELLER DREIER SEG OM SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER FORSØMMELSE, TAP ELLER SKADE FORÅRSAKET AV SALGET ELLER AV ANVENDELSE AV ET PRODUKT.

13. ANSVARSBEGRENSNING. TERRATECH fraskriver seg ethvert ansvar, unntatt ansvar som direkte skyldes forsettlig eller grov forsømmelse fra TERRATECHs medarbeidere. Dersom TERRATECH er erstatningspliktig, kan erstatningen under ingen omstendigheter overstige den samlede innkjøpsprisen i henhold til kontrakten. TERRATECH er under ingen omstendigheter ansvarlig for tap av omsetning eller fortjeneste, nedtid eller forsinkelse, arbeids-, reparasjons- eller materialkostnader e.l. eller annen form for indirekte tap eller følgeskader som kjøperen har lidt.

14. FORCE MAJEURE. Hvis TERRATECH er forhindret i å utføre sine forpliktelser på grunn av force majeure, har TERRATECH rett til å utsette leveringen i henhold til avtalen eller helt eller delvis å si opp avtalen, etter eget forgodtbefinnende, uten rettslig inngrep og uten at TERRATECH er erstatningspliktig for skader eller garantier. Force majeure omfatter enhver omstendighet – forutsett eller uforutsett – som gjør at det ikke lenger er rimelig å forlange at kjøperen oppfyller kontrakten, inkludert, men ikke begrenset til krig, sabotasje, borgerkrig, uroligheter, transportforstyrrelser, streiker, ulykker, brann, eksplosjon, teknisk svikt og forsinket levering fra underleverandører.

15. VARERETURER. Varer mottas kun i retur etter forutgående skriftlig samtykke fra TERRATECH. TERRATECH vil på forespørsel gi kjøperen betingelsene og prosedyrene for varereturnering. Med unntak for varer som returneres i henhold til garantien, vil returvarer for mindre enn standardmengder i ubrutt forpakning eller med en samlet verdi på under NOK 3000 eks. mva ikke bli akseptert. Kjøperen vil være ansvarlig for et returgebyr på minimum 25% av de returnerte varenes listepris

16. OVERDRAGELSER. I henhold til disse betingelsene kan kjøperen ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser til andre enn etterfølgerne og kjøperne av hele kjøperens forretning. Etter skriftlig varsel til kjøper har TERRATECH rett til å overdra og overføre til en tredjepart alle TERRATECHSs forpliktelser og rettigheter i henhold til avtalen.

17. VILKÅRENES UAVHENGIGHET. Hvis en del av denne avtalen erklæres ugyldig eller ikke-bindende, er TERRATECH og kjøperen fortsatt bundet av den øvrige delen. Den ugyldige eller ikke-bindende delen skal erstattes av bestemmelser som er gyldige og bindende, og som skal gjelde for denne avtalens innhold og formål i størst mulig omfang.

18. GENERELT. Denne avtalen hører utelukkende inn under norsk lov. Alle tvistespørsmål forbundet med denne avtalen skal behandles av Norges Domstoler og Oslo Tingrett.

Overskriftene i disse Salgs- og Leveringsbetingelser er kun satt inn for å lette lesningen, og skal ikke begrense eller endre noen av bestemmelsene i denne avtalen.  Dersom TERRATECH frasier seg en rettighet eller et rettsmiddel ved en bestemt anledning, betyr det ikke at TERRATECH frasier seg samme rettighet eller samme rettsmiddel ved senere tilfeller av samme art.